вторник, 22 октомври 2013 г.

ФАЛШИВИТЕ ПРОРОЧЕСТВА НА БЕНИ ХИН, Ернест Херолдд


Библията ни казва да не презираме пророчествата, но да ги изпитваме, а от друга страна в Петокнижието сред Божиите заповеди Бог заповядва пророците, които проповядват фалшиви пророчества да бъдат убивани. Днес никой не убива фалшивите пророци, напротив те си проповядват свободно и забаламосват хората кой както може. Един от фалшивите пророци събиращ огромни тълпи съвсем не рядко пророкуващ по телевизията, който си играе майсторски с харизматичните християни, като им подхвърля стихове от Божието слово примесени с куп лъжи и фалшиви доктрини е Бени Хин. В това си деяние той умело използва християнска терминология и вече изградените стереотипи на представяне. Нека да спомена няколко от многото фалшиви „пророчества” на пастор Тоуфик Бени Хин. Бени Ментето заявил, че още преди 2000 година в САЩ ще бъде избрана първата жена президент, че Фидел Кастро ще умре през 1995 г., че светът ще свърши през 1999 г., че през 90-те ще има огромно земетресение, което ще разруши източното крайбрежие на САЩ, че Исус ще дойде през 90-те, че Бог замразил с дъха си Червено море, че до 1995 г. Бог ще унищожи всички хомосексуалисти в Америка. На 23 октомври 1999 г. в предаването Praise The Lord по TBN той заявява, че християните няма да имат повече необходимостта да погребват своите близки когато починат, но ще бъде достатъчно да ги поставят пред телевизорите по време на неговите предавания и те ще възкръсват и тн. и тн.
Бени Хин Ментето „пророкувал”:
„A world dictator is coming on the scene. My! He's a short man. He's a short man. I see a short man who's a perfect incarnation of Satan.[speaks in tongues] Never in my life have I had anything happen like what's happening to me now! 'This man will rule the world. In the next few years you will see him. But not long after that you will see Me.” (Orlando Christian Center, Dec. 31, 1989)
„Един световен диктатор идва на сцената. Той е дребен човек. Аз виждам дребен човек, който е перфектна инкарнация на сатана. (говори на езици) Никога през живота ми не ми се е случвало нещо подобно което ми се случва сега! Този човек ще управлява света. През следващите няколко години вие ще го видите. Но не след дълго след това вие ще Ме видите.” (Orlando Christian Center, 31 декември 1989 г.)
Ето и конкретните думи от пророчеството на Бени Ментето за края на Фидел Кастро казани в Orlando Christian Center на същата дата 31 декември 1989 г.:
„The Spirit tells me – Fidel Castro will die in the 90's. Oooh my! Some will try to kill him and they will not succeed. But there will come a change in his physical health, and he will not stay in power, and Cuba will be visited of God.”
„Духът ми казва – Фидел Кастро ще умре през 90-те. Оо. Някой ще се опита да го убие и те няма да имат успех. Но ще настъпи промяна във физическото му здраве и той няма да има сила и Куба ще бъде посетена от Бог.”
Пророчеството, обаче не свършва и той продължава:
„The Lord also tells me to tell you in the mid 90's, about '94 – '95, no later than that, God will destroy the homosexual community of America. But He will not destroy it - with what many minds have thought Him to be, He will destroy it with fire. And many will turn and be saved, and many will rebel and be destroyed.” (Orlando Christian Center, Dec. 31st, 1989)
„Господ също ми казва да ви кажа, че по средата на 90-те, около 94-та – 95-та, не по-късно оттогава Бог ще унищожи хомосексуалната общност в Америка. Но Той няма да я разруши по начина, по който повечето мислят, че Той ще го направи, Той ще го направи с огън. И мнозина ще се обърнат и ще се спасят, и мнозина ще въстанат и ще бъдат унищожени.” (Orlando Christian Center, 31 декември 1989 г.)
Включил съм документални записи на повечето от фалшивите пророчества на Бени Хин, които цитирам в книгата включително и горепоместените, както и уличаването му в измами и ползването на скъпи хотелски стаи в безплатния документален диск, който се подарява с първите 100 книги от първото издание на тази книга.
След като пророкувал около половин час на 31 декември 1989 г. Бени Хин попитал какво е говорел, заявявайки, че е бил пиян от Светия Дух и не знае какво е ставало. Тъй като и аз съм бил пиян от Светия Дух мога да кажа, че Бени Ментето и тук се опитва да преметне хората, които не са имали такива духовни преживявания и не знаят за какво наистина става въпрос. Когато човек е изпълнен и пиян в Светия Дух просто от силата на присъствието на Светия Дух рефлексите на човека приличат малко като на пиян и самият човек има едно такова странно усещане, но мисловната дейност и съзнанието на човека са напълно чисти. Състоянието, в което се е намирал Бени Ментето, където нищо не помни се нарича обладан и няма нищо общо със Светия Дух. Шаманите също изпадат в такива състояния. Ето как християнските автори Джон Акенберг и Джон Уелдън описват състоянието на обладаните от духове в книгата си The Facts on Spirit Guides (Факти за духове водачи):
„Обладаният от духове човек може да сравни състоянието си с дълбоко алкохолно опиянение или с това, което се случва при хипнозата. Човекът губи съзнание. По-късно се пробужда. Казва му се какво е говорил и че е правил неща, които в обикновено състояние не би могъл да извърши, но той не помни абсолютно нищо.” (Факти за духове водачи, стр. 19 към Бг. изд.)
През ноември 1990 г. в предаването Praise-a-Thon по телевизия TBN малко преди да се обърнат към зрителите за дарения. Бени Хин казва на Пол Кроуч:
„Paul, I can say this – Are you ready for this? We may have two years before the rapture... Can I be blunt with ya? I don't know if we have two years left... I'm gonna prove to you from the Word tonight, that we have less than two years.” (Praise-a-Thon, November 9, 1990)
„Пол, аз мога да кажа това: Готови ли сте за това? Ние имаме две години до възторга (има предвид грабването, идването на Исус)... Мога ли да бъда прям с вас? Не знам дали ни остават и две години... Ще ви докажа от словото довечера, че имаме по-малко от две години.” (Praise-a-Thon, 9 ноември 1990 г.)
След казаното започват да искат дарения като хората остават с впечатлението, че края е наближил и парите няма да им трябват и могат спокойно да изпратят спестяванията си на служението на Бени Хин. Тъй като Исус и грабването не дошли след две години, но някои хора все още си спомняли казаното от Бени Хин по повод, че не е дошло той казал:
„That got me so angry – if I could have killed him, I would have” (Orlando Christian Centre, Aug 12th 1992)
„Това токова ме ядоса, че ако можех бих го убил.” (Orlando Christian Centre, 12 август 1992 г.)
През 1993 г. в Базел, Швейцария Бени Хин пророкувал на един мъж, който имал рак, че е изцерен и ще живее дълги години, но той починал само след два дни.
В Библията се споменава за фалшиви пророчества, където думите на Бог са:
„Но пророкът, който дръзне да говори в Моето Име слово, което Аз не съм му заповядал да говори, или който говори в името на други богове, този пророк да умре!” (Второзаконие 18:20)
„Сине човешки, пророкувай против Израилевите пророци, които пророкуват, и кажи на ония, които пророкуват от своето си сърце: Слушайте словото Господно. Така казва Господ Иеова: Горко на глупавите пророци, Които се водят по своя си дух” (Книгата на пророк Езекиил 13:2-3)
„Ония видяха суети и лъжливи предсказания, Които казват: Господ говори, Когато Господ не ги е пратил, И които направиха човеците да се надяват, Че думата им щяла да се изпълни.
Не видяхте ли суетни видения, И не говорихте ли лъжливи предсказания, Когато казвате: Господ рече, При все че не съм говорил? Затова, така казва Господ Иеова; Понеже говорихте суети и видяхте лъжи, Затова, ето, Аз съм против вас, Казва Господ Иеова.” (Книгата на пророк Езекиил 13:6-8)
„Удивително и ужасно нещо стана в тая страна: Пророците пророкуват лъжливо, И свещениците господстват чрез тях” (Книгата на пророк Еремия 5:30-31)
„Лъжливо пророкуват пророците в името Ми; Аз не съм ги пратил, нито им съм заповядал, Нито съм им говорил; Те ви пророкуват лъжливо видение, гадание, Суетата и измамата на своето сърце.” (Книгата на пророк Еремия 14:14)
„Така казва Господ на Силите: Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват; Те ви учат суета, Изговарят видения от собственото си сърце, А не от устата Господни.” (Книгата на пророк Еремия 23:16)
„Ето, Аз съм против пророците, казва Господ, Които клатят езиците си и казват: Той говори. Ето, аз съм против ония, които пророкуват лъжливи сънища, казва Господ, И, като ги разказват, с лъжите си и с надменността си Правят людете Ми да се заблуждават, Тогаз, когато Аз не съм ги изпратил, нито им съм заповядал” (Книгата на пророк Еремия 23:30-32)
„Защото те ви пророкуват лъжливо в Мое име; Аз не съм ги пратил, казва Господ” (Книгата на пророк Еремия 29:9)
„И в оня ден, казва Господ на Силите, Ще изтребя имената на идолите от земята, Та не ще се помнят вече; Така ще направя, лъжливите пророци и нечестивият дух Да се махнат от земята. И ако някой още пророкува, Тогава баща му и майка му, които са го родили, Ще му рекат: Няма да живееш, Защото говориш лъжи в името Господно, И баща му и майка му, които са го родили, Ще го прободат, когато пророкува.” (Книгата на пророк Захария 13:2-3)
„Възлюбени не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.” (Първо послание на Йоан 4:1)
Преди и по време на един от походите на неговото „служение” наричани Miracle Crusades (Походи на чудеса) на които в развиващите се страни обикновено присъстват по 1-2 милиона души Бени Хин заявил, че Исус Христос ще се материализира на сцената... но нещо Исус не поискал да се материализира по заповед на Бени, за което намираме точно слово в Новия завет:
„Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте; защото ще се появят лъжехристи, лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните” (Евангелие от Матея 24:23 - 24).
Пред милиони зрители в предаване по TBN на 29 март Хин Ментето за първи път обявява, че Исус ще се материализира и ще се появи. На 2 април 2000 г. по TBN Бени заявява, че Исус ще се появи в Наероби, Кения. На 20 април 2000 г. той отново твърди, че по време на походите му Исус ще се материализира. На 21 април 2000 г. Тоуфик Бени Хин продължава да твърди, че Исус ще се появи пред многохилядна тълпа в Африка и ще се появява по време на всеки негов поход. Той обявява, че ще се моли Исус да се появи същата петъчна вечер в Нешвил. Шест седмици преди неговия поход до Наероби Бени Хин в предаването "This is your day" на 2 мaй 2000 г. отново заявява, че получил съобщение от пророчицата Рут Хелфин, че Исус ще се появи по време на похода му. Той още казва на Пол Кроуч пред камерите, че когато се върне от Наероби може да донесе видео запис на Исус. Въпреки всички пророчества и видения обявени от Бени Ментето за надъхването на дарителите гледащи неговото предаване в захлас по време на споменатия поход до Наероби не само, че Исус не се появил, но и имало четири смъртни случая. В безплатния диск включвам запис от предаване по TBN с изявлението на Бени Хин, че Исус ще се появи физически на похода.

откъс от книгата “Кой е Бени Хин“ на Ернест Херолд

Няма коментари:

Публикуване на коментар