понеделник, 4 ноември 2013 г.

Еретизми и лъжедоктрини, Ернест Херолд

                            Еретизми и лъжедоктрини

          откъс от книгата на Ернест Херолд  “Кой е Бени Хин“

 

Изключително много са теологичните отклонения на Хин Ментето и лъжедоктрините, които той проповядва. Не е лесно дори да бъдат изброени всичките, все има опасност да бъде пропусната някоя негова гениална глупост. Поради многото си ереси през октомври 1996 г. той е изгонен от Assmeblies of God (Асамблея на Бога). Но допълнителна причина за това била, че заснели снимки и филм, как Бени Хин заедно с Пол Кроуч и съпругата му в ресторант край плажа в Калифорния  пият вино.

Да започнем с лъжедоктрините, глупостите, еретизмите и идиотизмите на Ментето, които той твърди, че получава по откровение. Хммм... Откровение? Може би, но едва ли от Бог. В еретичната книга „Добро утро, Святи Душе” Бени неусетно прокарва идеята, че Светия Дух е отделен Бог и на десетки места го нарича „Бог Святия Дух”, но в предаване по TBN на 3 октомври и 13 октомври 1990 г. той достига крайност, като заявява, че Светия Дух, Исус и Бог Отец всъщност са девет личности, което няма никакво библейско потвърждение. Неговите точни думи са:
„Each one of them is a triune being by Himself... there's nine of them” (Benny Hinn, TBN, 3rd October 1990)
„Всеки един от Тях е триединно същество за себе си... те са девет” (Benny Hinn, TBN, 3 октомври 1990 г.)
Според неговите лъжи Светият Дух се състои от три независими личности, Исус се състои от три независими личности и Бог Отец също се състои от три независими личности. Единствената дума за това е – ерес!
„God the Father is a person separate from the Holy Ghost. Totally separate. ...Do you know that the Holy Spirit has a soul and a body separate from that of Jesus and the Father? ...God the Father then is a triune being within Himself. He's a person, He has a soul. ...A soul is an intellect. ...God thinks... separate from the Son and separate from the Holy Ghost. ...God the Father is a separate individual from the Son and the Holy Ghost, who is a triune being who walks in a spirit body and He has hair... has eyes... has a mouth...has hands” (Orlando Christian Centre, October 13th 1990)
„Бог Отец е личност, отделена от Светия Дух. Тотално отделена... Знаете ли, че Светия Дух има душа и тяло, отделено от това на Исус и на Отец? ...Тогава Бог Отец е триединен сам за себе си. Той е личност, той има душа... Душата е интелектът... Бог мисли... отделно от сина и отделно от Светия Дух... Бог Отец е отделен индивидуално от сина и Светия Дух, който е триединно създание, което ходи в духовно тяло и Той има коса... има очи... има уста... има ръце” (Orlando Christian Centre, 13 октомври 1990)
„Man, I feel revelation knowledge already coming on me here. Lift your hands. Something new is going to happen here today. I felt it just as I walked down here. Holy Spirit, take over in the name of Jesus... God the Father, ladies and gentlemen, is a person; and He is a triune being by Himself separate from the Son and the Holy Ghost. Say: ‘What did you say?’ Hear it, hear it, hear it. See, God the Father is a person, God the Son is a person, God the Holy Ghost is a person. But each one of them is a triune being by Himself. If I can shock you and maybe I should – there’s nine of them. Huh, what did you say? Let me explain: God the Father, ladies and gentlemen, is a person with his own personal spirit, with his own personal soul, and his own personal spirit-body. You say: ‘Huh, I never heard that.’ Well you think you’re in this church to hear things you’ve heard for the last 50 years? You can’t argue with the Word, can you? It’s all in the Word.” (TBN 3 October 1990)
„Хора, чувствам знание по откровение, което идва сега. Издигнете ръцете си. Нещо ново ще се случи днес. Чувствам се, като че ли ходех там долу. Свети Душе поеми ръководството в името на Исус... Бог Отец, дами и господа е личност и Той Самият е триединно същество отделно от Сина и Светия Дух. Казвате: „Какво казваш?”. Чуйте това, чуйте това, чуйте това. Вижте Бог Отец е личност, Бог Син е личност и Светия Дух е личност. Но всеки от тях е триединно същество само за себе си. Ако мога да ви шокирам и може би трябва – те са деветима. Уф, какво казваш? Нека да обясня: Бог Отец дами и господа е личност със свой собствен личен дух, със своя собствена душа и свое собствено духовно тяло. Вие казвате: „Уф, никога не съм чувал това.” Добре, вие мислите, че сте в тази църква да слушате неща, които сте слушали през последните 50 години? Вие не можете да противоречите със Словото, може ли? Всичко това е в словото.” (TBN 3 October 1990)
Странно, но в Библията никъде не пише подобни щуротии. Исус Христос казва:
„Аз и Отец сме едно.” (Йоана 10:30)
Трябва да изясня, че идеята за това, че всяка една от частите на троицата се състои от по три отделни личности съвсем не е някаква „гениална” измислица на Бени Хин или моментно откровение както той твърди на 3 октомври 1990 г., но е на повече от 200 години и принадлежи на окултиста Емануел Сведенборг. Сведенборг, който е и масон и твърди, че има видения и разговаря с ангели и дяволи не приема троицата, но говори за три отделни личности състоящи се от по три части дух, душа и тяло. Това вярване важи в църквите създадени от негови последователи.
Включил съм нагледен видео запис на цялото изявление за деветте личности към безплатния диск, който се раздава в първите 100 броя на книгата.
На 26 декември 1991 г. публично в предаването Praise The Lord (Хвалете Господа) по телевизия TBN Бени Ментето казва, че Адам полетял до луната. Той заявява, че Адам бил първият „супермен”:
„Adam was a super-being when God created him. I don’t know whether people even know this, but he was the first superman that ever lived. First of all, the Scriptures declare clearly that he had dominion over the fowls of the air, the fish of the sea, which means he used to fly... Adam not only flew, he flew to space. He was – with one thought he would be on the moon” (Praise the Lord, TBN, December 26th 1991)
„Адам беше свръхсъщество когато Бог го сътвори. Не знам дали хората дори си имат представа за това, но той беше първият супермен, който е живял. Всичко на всичко писанията ясно казват, че той е имал власт над птиците във въздуха, рибите в морето, което означава, че той е летял... Адам не само е летял, той е летял в космоса. Той е бил – с една негова мисъл е можел да бъде на луната” (Praise the Lord, TBN, 26 декември 1991 г.)
Бени още казва по този въпрос:
„Of course, how can you have dominion over the birds and not be able to do what they do?”
„Разбира се как може да имаш власт над птиците и да не можеш да правиш това, което те могат да правят?”
„I’ll prove it to you. The word dominion in the Hebrew clearly declares that, if you have dominion over a subject, you can do everything that subject does. In other words, that subject, if it does something that you cannot do, you don’t have dominion over it. I’ll prove it further. Adam not only flew, he flew to space. He used to be... He, He, He, He, He, He... with one thought He’d be on the moon.”
„Ще ви го докажа. Думата „власт” на иврит ясно заявява, че ако имаш власт над нещо, ти можеш да правиш всичко, което то може да прави. С други думи, ако този субект прави нещо, което ти не можеш да правиш нямаш власт над него. Ще ви го докажа по нататък. Адам не само летеше, той летеше в космоса. Той беше... той, той ,той, той, той, той... с една мисъл можеше да бъде на луната.”
В случая тази доктрина произлиза директно от магьосничеството. Това е изключително хитро боравене с Божието слово, извъртане и будалкане на зрителите. При астралната проекция, практикувана в магията участникът излиза извън тялото си в астрала и може да лети със силата на мисълта и създаването на образи. Да ви припомня, че през късното средновековие, когато вещиците са подложени на гонение много от тях са били обвинени, че могат да летят. Да те наистина са можели да летят, но става въпрос за летене в астрала.
В аудио касетката Our position in Christ (Нашата позиция в Христа)Тоуфик Бени Хин твърди, че Ева трябвало да ражда своите децата извън тялото си:
„The Holy Spirit says, 'God's original plan is that the woman was to bring forth children out of her side” (Our Position in Christ #5,1990, audiotape, side 2)
„Светият Дух казва: „Първоначалният план на Бог е жената да ражда своите деца извън нея” (Our Position in Christ #5,1990, втора страна на касетката)
На 14 юли 1994 г. Хин Ментето в предаването Praise The Lord по TBN казва, че Египтяните не са се удавили в Червено море, но че са се били разбити от изсипващ се отгоре им лед.
На 22 февруари 1998 г. в предаването Praise The Lord Бени се изцепва:
„Now I am going to read one scripture and then I am going to preach and the Devil is going to drop dead.” (The Christian Channel Europe, "Praise The Lord" (TBN) February 22, 1998)
„Сега ще прочета един цитат от писанията и тогава ще проповядвам и дявола ще падне мъртъв.” (Praise The Lord, 22 февруари 1998 г.)
В книгата си „Добро утро, Святи Душе” Бени Хин пише:
„Как Бог Отец изглеждаше? Въпреки че не съм Го виждал, аз вярвам – заедно със Светия Дух – Той изглежда както Исус e изглеждал на земята.” (Good Morning Holy Spirit, стp. 87 към оригиналното издание, Word, 1991)
От последните два реда стигаме до извода, че Бени Хин или не е чел Стария завет или наистина е голям мошеник, целящ умишлено да обърква християните с еретични учения. Понякога Бени казва нещо правилно, но после се отмята. Той често си противоречи, какъвто е случая с движението на „светия смях”. През януари 1994 г. в църквата на летището Vineyard church, в която пастирува Джон Арнот започва демонизиращото състояние, станало известно като Toronto blessing (Благословението в Торонто), което бързо се разпространява и в други градове в Канада и САЩ, където хората започват да се смеят, да се тресат и да се търкалят по пода. Наред с това на събранията масово се срещат и чисто демонични проявления подобни на някои анимистични езически култове с издаването на звуци на различни животни като лаене на кучета, виене на вълци, квакане на жаби, заставане на един крак и кукуригане на петел и др. Още от самото начало на движението църкви Vineyard са насаждани различни ню ейдж учения. Според собствените думи на Джон Уимбър, който заема ръководна функция във Vineyard Christian Fellowships и разпространява „светия смях” е бил четвърто поколение езичник и скоро, след като е повярвал в квакерската църква Йорба Линда влиза в ръководството й и става пастор. Много от неговите учения (предимно за изцелението) още преди да започне „Благословението в Торонто” не са основани на Библията, но на свръхестествените проявления, източен мистицизъм и представляват форми на ню ейджа. Уимбер от така нареченото движение power evangelism (евангелизъм на силата) също е икуменист и моногократно проповядва заедно с представители на римокатолическата църква на икуменични събрания. Той дори пише статия озаглавена "Why I Love Mary" (Защо обичам Мария) за римокатолическото списание New Covenant. За папа Йоан Павел II казва, че е „новороден евангелист, който проповядва евангелието, толкова чисто, колкото никой друг по света”. За известно време Джон Уимбър и съпругата му Керъл се разделят поради различия, но след известно време отново се женят в римокатолическа църква. Уимбер е в борда на икуменичната ню ейдж квакерска организация Renovaré в която се практикуват източен мистицизъм, медитация, магически техники на визуализация, астрална проекция (излизане от тялото) и др. Уимбър е подкрепян безусловно от Питър Уейгнър, който заедно с него преподава във Fuller Theological Seminary. Питър Уейгнър по-късно създава икуменичното движение Нова Апостолска Реформация и във вътрешния кръг от водещи „апостоли” на движението наричан Apostolic Council of Prophetic Elders (Апостолски Съвет на Пророческите Стареи) влиза включително споменатата в началото на книгата ню ейджърка Гуен Шоу от култа Слугини и служители на последното време. Бивш член на култа Слугини и служители на последното време ми изясни, че е чувал, че някои от фалшивите техники на духовно воюване, които прилага Уейгнър са взети от ученията на Гуен Шоу. Друг сподвижник на Питър Уейгнър е икумениста бизнесмен-милионер и проповедник Джордж Отис, който разпространява фалшиви доктрини, като отрича първородния грях и казва, че човек се ражда неутрален и сам има възможността да решава как да живее или още, че християните не са изкупени от смъртта на Исус на кръста, „тъй като грехът не е принцип, а изолиран акт”, както казва с извъртания.
Когато се заговаря за „светия смях” от Торонто Бени Хин първоначално казва, че в Библията никъде не пише за подобно нещо и не го приема. Той казва много правилно:
„You have so much today that is pure flesh, yet people have labeled it as the Spirit. It's not the Spirit, because it's not centered on Christ. It's pure emotionalism. Some of what is happening today, some of these manifestations where people are barking, making sounds of animals - I can tell you, that is not the Holy Spirit. It is purely demonic. The Holy Ghost does not bark. Only a devil barks. If somebody barks in my meeting, I'll cast the devil out of that man.” (Praise The Lord, July 4, 1997) „Има толкова много днес, което е изцяло плътско, докато хората го окачествяват, като Духа. Не е Духа, понеже Исус не е в центъра. Това е чиста емоция. Нещо като това, което се случва днес. Някои от тези прояви при които хората лаят, издават звуци на животни – мога да ви кажа, че това не е Светия Дух. Това е чисто демонично. Светия Дух не лае. Само дявола лае. Ако някой лае на мое събрание аз ще изгоня дявола от този човек.” (в предаването Praise The Lord на 4 юли 1997 г.)
Въпреки всичко казано много странно след известно време Бени кани в своето предаване Родни Хауърд-Браун, който е сред главните разпространители на тази ерес и напълно го подкрепя. Заслужава си да се отбележи, че служението Revival (Съживление) с походите Good News (Добри вести) на южноафриканския проповедник Родни Хауърд-Браун, което се премества в Америка започва след сън, в който през 1989 г. Били Греъм му казал, че ще проповядва в Ню Йорк на Медисънскуайър Гардън и той се опитал да осъществи това. След като вече знаем, че Били Греъм е масон подобен сън определено не може да бъде от Бог. Родни Хауърд-Браун възхвалява още еретиците Кенет Копланд и Уйлям Бранхам. Ще цитирам само едно единствено откачено изявление на Родни Хауърд-Браун от книгата му The Coming Revival (Идващото съживление) публикувана през 1991 г.: „You can't have revival without stirring up the flesh... When revival comes you will see manifestations of these three things in meetings: (1) the Holy Spirit; (2) the flesh, and (3) the devil. But, I'd rather be in a church where the devil and the flesh are manifesting than in a church where nothing is happening because people are too afraid to manifest anything... Don't worry about it. And if a devil manifests, don't worry about that, either. Rejoice, because at least something is happening!” (The Coming Revival, p.6)
„Не можете да имате съживление, без да разбъркате плътта... Когато съживлението дойде ще видите изяви на тези три неща на събранията: 1 Светия Дух, 2 плътта, 3 дявола. Аз предпочитам да бъда в църква в която се изявяват дявола и плътта, отколкото където нищо не се случва, понеже хората се страхуват прекалено много от каквито и да е прояви... Не се безпокойте за това. И ако дявола се изявява не се безпокойте от това също. Радвайте се понеже поне нещо се случва!” (Идващото съживление, стр. 6)
Също така когато „светия смях” става модерен по църквите и тази ерес се разпространява масово Бени Хин описва в лъжлив разказ, че още на времето при проповедите на Кетрин Кулман се случвали подобни неща:
„Бях чул Кетрин Кулман да говори за светия смях, но никога не бях го виждал лично.” (Добе дошъл, Святи Душе, стр. 244 към бг. изд.)
Хин казва, че светия смях за първи път се проявил на негово събрание в Португалия:
„За първи път това се случи, когато служех в Португалия. В един съботен следобед една жена цялата облечена в черно, дойде на платформата.
Тя имаше тъжно изражение. Моята първа мисъл беше, че вероятно е в траур заради смъртта на съпруга си. В момента, в който докоснах тази тъжна жена, нещо забележително се случи. Тя избухна в най-невероятния смях, който някога съм виждал и падна на пода под Божията сила.” (Добе дошъл, Святи Душе, стр. 244 към бг. изд.)
Много от проповедниците или са масони или са купени. Преди две години разговарях с един гръцки проповедник и той ми каза, че негов познат млад мъж отишъл да учи в Америка и когато завършил му предложили да проповядва със заплата 5000 долара, но при условие „малко да променя словото”. Този човек отказал, но много хора приемат подобни предложения и така бързо успяват да се издигнат и „талантливите” след време дори започват свои собствени служения. Друг човек, за който ми разказаха познати, който има съвсем малко служение в църква в Германия също са му правили предложение за добър пост в църквата при условие да дава информация какво става в нея, но той отказал. Именно тези внедрени хора от тайните общества умишлено въвеждат и разпространяват фалшиви доктрини.
Лъжедоктрините, които проповядва Бени Ментето са характерни за така нареченото „Движение на Вярата”, сред които освен икуменизма може да се споменат: „Богатство и изцерение”, „Положителна изповед”, „Исус умря духовно”, „Царски Деца”, „Авторитета на пастира”, „Вяра във вярата”, „Малки богове”, „Исус е грешен”, „Сеенето”, „Ново помазание”, „Господ иска твоите пари” и тн. Но всичко това съвсем не е нещо неочаквано. В Новия завет не случайно пише:
„Но имало и лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат, дори от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули. От алчност те ще ви мамят с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя, и тяхното погубление не дреме.” (2 Петрово 2:1-3)
„Тържествено ти заръчвам пред Бога и пред Христос Исус, който ще съди живи и мъртви съобразно Своето явяване и царството Си: проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.” (II Послание към Тимотея 4:1-4)
В Новия завет още се казва:
„Не се увличайте по разни и странни учения” (Евреи 13:9)
Апостол Павел, получавайки знание от Светия Дух за последните времена предупреждава:
„А Духът изрично казва, че в по-късните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения чрез лицемерието на онези, които говорят лъжа, чиято съвест е прегоряла” (1 Тимотея 4:2)


 

 

             

           

Няма коментари:

Публикуване на коментар